tế bào uốn robot & trung tâm uốn tự động

GSI đã tùy chỉnh thành công dây chuyền sản xuất uốn tự động cho nhiều khách hàng, bao gồm dây chuyền sản xuất uốn tự động bằng robot và trung tâm uốn thông minh. Các hệ thống uốn tự động này có thể giảm số lượng công nhân để giảm chi phí sản xuất, điều khiển chính xác góc để cải thiện độ chính xác của uốn và đưa ra các giải pháp uốn linh hoạt để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chat with us